Puukauppasanasto

Apteeraus Apteeraus tarkoittaa puunrungon katkaisukohdan määrittämistä niin, että otetaan huomioon puutavaran mitta- ja laatuvaatimukset.

Apteerausohjelma Apteerausohjelmat tai -tiedostot ovat yleensä harvesterille laadittuja standardinmukaisia apteerausta ohjaavia ohjelmia ja tiedostoja. Näihin apteerausohjelmiin ja -tiedostoihin voidaan määrittää tavallisesti puulajit, halutut puutavaralajit ja mitat, tukkijakaumat sekä värimerkintätaulukot. Apteerausohjelmat auttavat optimoimaan metsänomistajan ja puunhankintalaitoksen tavoitteet hakkuilla.

Hakkuualue Hakattavaksi suunniteltu metsäalue. Hakkuualuetta kutsuttiin ennen leimikoksi.

Hakkuukone / Hakkuukalusto Hakkuukone eli harvesteri on metsätraktori, jolla voidaan suorittaa kaikki hakkuun työvaiheet puunkaadosta tukkien pinoamiseen. Puhekielessä hakkuukoneesta käytetään myös nimitystä moto (monitoimikone).

Hankintakauppa Hankintakaupassa metsänomistaja eli puunmyyjä vastaa puunkorjuusta ja sovitun laatuisen puun toimittamisesta puunostajalle. Korjatut puut luovutetaan ostajalle tienvarsivarastolla ennalta sovittuna ajankohtana. Puunostaja maksaa hankintahinnan eli ”tienvarsihinnan”, joka tavallisesti sisältää kantohinnan lisäksi korvauksen puunkorjuusta.
Korjattu puutavara mitataan joko tienvarressa tai sahalla. Mittausmenetelmä sovitaan puukaupanteon yhteydessä. Puunmyyjä saa jokaisen puutavaraerän luovutuksen jälkeen mittaustodistuksen, johon kirjataan mitatut puumäärät.

Korjuuyrittäjä Korjuuyrittäjä tekee erilaisia metsään liittyviä työtehtäviä. Korjuuyrittäjä voi hoitaa esimerkiksi harvennushakkuut, päätehakkuut, puun joukkokäsittelyt, energiapuun korjuun. Lisäksi korjuuyrittäjät saattavat tehdä myös maapinnan käsittelyä uutta puusukupolvea varten. Maapinnan käsittelyä on esimerkiksi mätästys, laikutus ja äestys. Korjuuyrittäjät toimivat tavallisesti yhteistyössä metsänomistajien, puunostajien ja metsäteollisuuden kanssa.

Leimikko Leimikko on hakattavaksi suunniteltu metsäalue. Nimitys tulee siitä, että ennen hakkuualueen puut yksitellen ”leimattiin” puun kylkeen leimakirveellä lyötävällä leimalla joko hakattaviksi tai säästettäviksi. Leimikosta käytetään nykyään nimitystä hakkuualue.
Tänä päivänä hakkuualue merkitään metsätalouskarttaan ja hakkuualueen “leimaus” on osa hakkuukoneen kuljettajan työtä, kun hän päättää, mitkä puut hakkuualueelta otetaan ja mitkä jätetään. Uusinta teknologiaa on se, että hakkuualue määritetään maastossa GPS-laitteella paikkatietojärjestelmään eli niin sanottuun sähköiseen karttaan, josta tieto kulkee sähköisesti hakkuukoneen näytöllä olevalle kartalle. Metsässä voidaan merkitä samoja keinoja käyttäen vältettävät hakkuukohteet, kuten säästettävät luontokohteet.

Metsäasiantuntija Metsäasiantuntija on metsä- ja luonnonvara-alalla työskentelevä metsäalan asiantuntija. Metsäasiantuntijan tehtäviin voi kuulua esimerkiksi puukauppa, puun korjuun ja kuljetuksen työt, metsäesimiestyöt sekä metsänomistajien neuvonta. Tutustu Junnikkalan metsäasiantuntijoihin: http://tukkikauppa.fi/fi/puukauppa/loyda-lahin-puunostajasi

Metsänomistaja Metsänomistaja on henkilö, yritys tai yhdistys, joka omistaa metsäalueen. Suomalaisista noin 20 prosenttia omistaa metsää. Suurin metsänomistaja on Suomessa valtio.

Metsäpalsta Metsäpalsta on tila tai tilan osa, jossa kasvaa metsää. Metsäpalsta rajautuu tilan rajoihin.

Metsäsertifiointi Metsäsertifiointi osoittaa, että metsiä käytetään kestävästi. Metsien kestävä käyttö tarkoittaa sitä, että metsien hoito ja käsittely on ekologisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävää, eikä tulevien sukupolvien elämisen mahdollisuuksia heikennetä. Metsäluonnon monimuotoisuus ja metsien kulttuuri- sekä virkistysarvot säilytetään samalla kun harjoitetaan tarkoituksellista metsätaloutta. Metsäsertifioinnin tarkoitus on myös vahvistaa suomalaisten puuperäisten tuotteiden menekkiä kansainvälisillä markkinoilla. Metsä merkitsee meille yhteistä tulevaisuutta.

Mittaustodistus Mittaustodistus ilmoittaa korjatun puun laadun ja määrän. Mittaustodistuksen mukaan puunmyyjälle maksetaan korvaus puutavarasta.
Mittaustodistus voi olla harvesterin mittalaitteen tulostama paperi tai valokopio siitä. Mittaustodistus toimitetaan tavallisesti heti puukaupan teon jälkeen.

Puukauppa Puukaupassa metsän omistaja myy metsäpalstaltaan puutavaraa puunostajalle kuten sahalle. Yleisin tapa tehdä puukauppaa on pystykauppa. Perinteisessä pystykaupassa metsänomistaja luovuttaa hakkuuoikeuden rajatulle kohteelle, puunostaja korjaa puut sovitulla tavalla ja vastaa korjuukustannuksista. Hankintakaupassa metsänomistaja eli puun myyjä toimittaa puut sovitun mittaisina ja sovittuun aikaan tien varteen. Tutustu puukaupan vaiheisiin: https://junnikkala.com/fi/puukauppa/puukaupan-vaiheet

Puukauppakirja Puukauppakirjaan merkitään puun määrä, hinta ja muut puukaupan ehdot. Puukauppakirjan allekirjoittavat myyjä ja ostaja. Puukauppakirja on puukaupan tärkein asiapaperi, sillä siinä sovitaan puukaupan ehdot kuten mitta- ja laatuvaatimuksista, metsämaksuista ja niiden aikataulusta.

Puukauppakohde Puukauppakohde on metsäpalstan rajattu osa eli leimikko, josta puukauppaa tehdään.

Puukauppaneuvottelu Puukauppaneuvottelussa sovitaan puukauppaa ja -hakkuita koskevista yksityiskohdista. Näissä neuvotteluissa myös huomioidaan metsäsertifioinnin edellyttämät kestävän kehityksen periaatteen toimintatavat puun korjuulle.

Puunkorjuu Puunkorjuu (engl. harvest) pitää sisällään on puiden kaadon, karsinnan, katkonnan, mittaamisen ja puunrunkojen kuljetuksen sahalle tai muuhun teollisuuslaitokseen.

Puunostaja Metsäteollisuusyrityksillä kuten sahoilla on metsäasiantuntijoita, jotka ostavat omilta puun hankinta-alueiltaan puutavaraa metsänomistajilta tai metsänhoitolaitoksilta. Näitä puunostajia kutsutaan myös nimellä hankintaesimies tai hankintapäällikkö. Puunostajat voivat tarjota myös metsänhoitopalveluja puukaupan yhteydessä. Junnikkalana metsäasiantuntijoihin eli puunostajiin voit tutustua täällä: http://tukkikauppa.fi/fi/puukauppa/loyda-lahin-puunostajasi

Puunmyyntisuunnitelma Puukaupoille lähtiessä tekevät puunostaja ja puunmyyjä puukauppakohteesta puunmyyntisuunnitelman. Tämä puunmyyntisuunnitelma toimii metsäasiantuntijan oppaana metsänomistajan leimikkoon. Puunmyyntisuunnitelman ja metsäkäynnin perusteella metsäasiantuntija tavallisesti tekee metsänomistajalle puunmyynti- eli puukauppatarjouksen.

Puutavaralaji Puukaupassa eri puulajeista saatavista hyötyosista käytetään nimitystä puutavaralaji. Useimmiten puutavara lajitellaan jo metsässä puutavaralajeiksi, jotta puusta pystytään hyödyntämään sen parhaat osat ja ohjaamaan puu oikeaan paikkaan jatkojalostukseen. Puun rungon katkominen eli apteeraus tapahtuu laadun ja koon mukaan. Yleisimmät puutavaralajit ovat kuitu, tukki ja energiapuu. Tavallisesti kuitu ja tukki jaetaan vielä puulajeittain eri tavaralajeihin, esimerkiksi mäntytukki ja mäntykuitu. Tukkipuut jaetaan edelleen eri tavaralajeiksi muun muassa laadun ja koon mukaan. Energiapuutavaralajeja ovat kannot, latvusmassa, ranka ja kokopuu. Tänä päivänä kuitupuuksi luokiteltua puuta korjataan usein myös energiapuuna.

Pystykauppa Pystykaupassa metsäpalstan omistaja luovuttaa puunostajalle oikeuden metsäpalstansa hakkuisiin. Pystykaupassa puunostaja huolehtii puun korjuusta ja kuljetuksesta. Puunostaja maksaa metsänomistajalle pystykaupasta kantohinnan.

Tukkikauppa Tukkikauppa on puukauppaa, jossa keskitytään tukkipuiksi kelpaaviin puihin. Tukkipuista tehdään muun muassa sähkö- ja puhelinpylväitä.

Uudishakkuu Uudistushakkuussa melkein kaikki metsäpalstan puustosta korjataan talteen ja valmistellaan uuden metsän synty. Uudishakkuu on ajankohtainen esimerkiksi silloin, kun metsän kasvattaminen ei ole enää taloudellisesti perusteltua eli esimerkiksi puuston kasvun taantuessa. Uudistushakkuusta käytetään myös nimitystä päätehakkuu. Yleisin uudistushakkuutapa on avohakkuu.

  • Tehdään tukkikauppaa!

    Jätä yhteydenottopyyntö täyttämällä alla oleva lomake ja Junnikkalan puunhankintaosaston henkilökunta ottaa yhteyttä mahdollisimman pikaisesti.

    Lomakkeen lähettämällä hyväksyt tietosuojaselosteemme.

     

Jaa sisältö

Jätä yhteydenottopyyntö täyttämällä alla oleva lomake ja Junnikkalan puunhankintaosaston henkilökunta ottaa yhteyttä mahdollisimman pikaisesti.

Lomakkeen lähettämällä hyväksyt tietosuojaselosteemme.

 

PUUKAUPAN VAIHEET

Junnikkalan puukauppojen yhteydessä voi hyödyntää myös Suomen Metsäsäätiön menekinedistämismaksun verovähennysoikeuden. Menekinedistämismaksun tarkoitus on edistää suomalaisten puutuotteiden menekkiä.

Tukkikaupan vaiheet