Update cookies preferences

Junnikkala Oy:n höyläämöllä hiotaan koneturvallisuutta

26.6.2020

Kalajokisen Junnikkalan sahan tarina alkoi yli 50 vuotta sitten. Perheyrityksessä sukupolvet vaihtuvat, mutta samoja perinteitä ja arvoja vaalitaan edelleen.

Puunostossa ja sahatavaran jalostuksessa Junnikkalan tärkeimmät arvot ovat vastuullisuus ja tulevaisuuden turvaaminen. Yrityksen konekanta on vuosien aikana kehittynyt huimasti, ja sahan tekniikka edustaakin alansa huippua.

Junnikkalan työnjohtajan Mikko Viitasalon mukaan tarve oli selkeä.

“Höyläämön paketointilinjaa laajennettiin rakentamalla alkuperäisen linjan viereen uusi linja, jotta paketointiasema ei jäisi kasvaneiden tuotantomäärien vuoksi pullonkaulaksi. Uudelle linjalle piti hankkia CE-​merkintä, ja konedirektiivin nykyisten vaatimusten mukaisesti linja tuli turvallistaa.”

SELVITYS, SUUNNITTELU JA RISKIENHALLINTA

Apex Automationin ja Junnikkalan yhteistyö käynnistyi vuoden 2018 syksyllä höyläämön paketointilinjan turvallistamisella. Nimensä mukaisesti tällä linjalla suuret puutavaraniput siirtyvät höyläyksen ja maalauksen jälkeen paketoitaviksi. Alkuperäiselle linjalle oli aiemmin myönnetty CE-​merkintä, minkä jälkeen linjaa on laajennettu. Linjan turvallistaminen päätettiin aloittaa koneriskiarvioinnilla. Töihin ryhtyivät Apexin koneturvamestarit Jouni Känsälä ja Tero Hautala.

“Aluksi lähdin tutustumaan linjan toimintaan, ja selvittämään miten nykyiset turvalaitteet ja hätäpysäytys linjalla toimii. Haastattelin koneen käyttäjiä ja selvitin heidän työskentelytapojansa ja miten he näkivät senhetkisen turvallisuustason, muistelee Hautala.”

Alkuselvityksen jälkeen itse riskienhallintaprosessi lähti liikkeelle. Riskienarvioinnissa käytettiin Apexin omaa ApexKoRiHa riskienarviointiohjelmaa. Riskienhallinta prosessin aikana päätettiin mm. mekaanisista suojauksista ja sähköisistä turvalaitteista, sekä niiden sijoituksista. Sähköisille turvalaitteille vaadittavat turvaetäisyydet määriteltiin etäisyyslaskennalla. I/​O‑luettelon laadinnan jälkeen Tero suunnitteli turvallisuuteen liittyvät sähködokumentit, kuten keskuksien kokoonpanopiirustukset, piirikaaviot ja sähkötyöselostuksen.

SUOJAUSTA KÄYTTÄJÄYSTÄVÄLLISESTI

Samaan aikaan Junnikkalalla asennettiin mekaaniset suojat paikalleen. Lopullisessa ratkaisussa vaaran paikat suojattiin ensisijaisesti turva-​aitojen avulla. Kaikkialle mekaanisia suojia ei voitu laittaa, sillä ne olisivat haitanneet linjan toimintaa. Työalueelle asetettiin valoverhoja, jotka estävät linjan käynnistymisen, jos joku astuu vaara-​alueelle. Muita käytettyjä sähköisiä suojia olivat mm. valopuomit ja turvalaserskanneri.

“Varsinaiset työskentelypisteet suojattiin valoverhoilla sekä ‑puomeilla, jotka saatiin sijoitettua linjoille hyvin käyttäjäystävällisesti. Turvalaitteistojen ohjaus ruuhkanpurkuineen saatiin toteutettua selkeästi ja ne ovat osoittautuneet toimiviksi, Viitasalo kertoo.”

KONETURVASTA TEHOA MYÖS TUOTANTOON

Alussa turvalaitteet herättivät keskustelua käyttäjissä. Mietittiin esimerkiksi, tuleeko tuotantokatkoksia tai vaikeutuuko työnteko. Näin ei kuitenkaan käynyt, katkokset eivät ole aiheuttaneet kenellekään harmaita hiuksia.

“Paketointiaseman turvallistaminen aiheutti paljon keskustelua työntekijäpuolella, massiivisten suojausten pelättiin selkeästi hidastavan työntekoa. Pelot osoittautuivat pian suojausten käyttöönoton jälkeen turhiksi, uuden laitteiston käytön opettelun jälkeen työ linjoilla sujuu vähintäänkin yhtä tehokkaasti kuin ennen, kertoo Viitasalo.”

“Projekti paransi oleellisesti työturvallisuutta paketointilinjoilla. Mekaanisten suojien asennuksen yhteydessä myös paketointiaseman layoutia muovattiin selkeämmäksi. Työskentely paketointiasemalla on kehittyneen työturvallisuuden lisäksi nykyisin myös tehokkaampaa, kehaisee Viitasalo.”

Hautala ja Känsälä ovat myös hyvin tyytyväisiä projektin lopputulokseen.

“Junnikkalalla koneturvamuutokset otettiin hyvin vastaan. Voisimme sanoa, että kaikilla on hieno asenne turvallisuuteen aina työntekijöistä johtoon!”

Työskentelyalue on suojattu valoverhoilla. Ohjauspaneelista voidaan nähdä turvalaitteiden tila ja hälytykset reaaliaikaisesti.

Lähde: Apex Automation

Lue myös nämä: